• +90 422 324 7788
  • malatya@mo.org.tr

Üyelik Koşulları

1)  Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Üniversitelerin Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden mezun olanların Üye kayıt başvurularında;

-       3 Adet Vesikalık Fotoğraf
-       Diploma veya Çıkış Aslı ve 2 Adet Noter Tasdiki yada mezun oldukları okuldan alınan aslı gibidir onaylı 2 adet orjinal  (ıslak imzalı ve mühürlü ) belge
-       Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet Fotokopisi
-       Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (son beş yıl x 960 TL.) (5 yıldan önceki borçlar ilgili yılın aidat miktarı üzerinden hesaplanır) 
-       Kayıt ücreti: 2023 yılı için : 200TL. 

- E-devletten alınan Tüm Tescil Hizmet Dökümü

 

NOT:
Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği
“Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları
Madde 83 — Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı  İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.
Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.
Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.
Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

  1. a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,
    b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,
    c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”

2)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında; 

-       Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
-       3 adet vesikalık fotoğraf
-       Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
-       Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-       YÖK'den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3)     Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

-       Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
-       5 adet vesikalık fotoğraf
-       Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
-       Diploma veya çıkış belgesi aslı ile Türkçe çevirisinin 2 adet noter tasdikli örneği
-       YÖK'den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-      Transrkipt/Diploma Eki belgesinin aslı ile Türkçe çevirisinin 2 adet noter tasdikli örneği (alınan derslerin kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS (ECTS) karşılıklarını ve içeriklerini gösterir kurumundan onaylanarak alınan belge)*
-       Bologna Süreci öncesi mezunları için eğitim sürelerini belgeleyen kurumlarından onaylanarak alınan belge**

*Avrupa Kredi Transfer Sistemi – AKTS (European Credit Transfer System ECTS); ülkelerin farklı yükseköğretim sistemlerinin uluslararası bir standart ile karşılaştırılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında belirlenen koşullar gereği lisans eğitimi süresi 4 Yıl, toplam kredisi 240 AKTS ve toplam öğrenci çalışma yükü 6000-7200 saat olarak belirlenmiştir. Buna göre Mimarlık Lisans eğitimi için toplam 240 AKTS kredisi alınması, Yüksek lisans derecesi için +120 AKTS kredisi alınması (toplamda 360 ECTS Kredisi) gerekmektedir.

**: Resmi olarak 1999 yılında başlayan Bologna Süreci yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesidir. Türkiye bu sürece 2001 yılında dahil olmuştur. Bu süreç kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı belirlenmiştir.

4)  Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

5)   Ödenti ve Belge Harçları

2023 Yılı Ödenti ve Belge Harçları
Merkez Yönetim Kurulu’nun 30 KASIM 2022 tarihli kararı ile 1 Ocak 2023-31 Aralık
2023 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi:

İlk kayıt ödentisi 200 TL
Yıllık üyelik ödentisi (12 x 800-TL) 960 TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 18.000 TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 18.000 TL
Büro Tescil Belgesi ücret 2.500 TL
SM / SMB mühürü ücreti 300 TL
Kimlik kartı yenileme ücreti 100 TL
Üye tanıtım belgesi ücreti 150TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 300 TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 300 TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:
a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,
b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,
c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2021 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.